Obecné servisní podmínky

Obecné servisní podmínky společnosti Pro-jabko s.r.o. ič: 08313539

 • Prodávající poskytne kupujícímu servisní službu po předešlé dohodě. Obchodní podmínky a jejich plné znění jsou k nalezení na internetových stránkách prodávajícího www.iP-servis.cz. Rovněž jsou tyto podmínky k nahlédnutí na kamenné pobočce Pro-jabko (Teplice).
 • Obecné servisní podmínky Pro-jabko s.r.o. jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo (dále jen “Smlouvy”) mezi kupujícím a prodávajícím, uzavřenou ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem fyzického přijetí zařízení prodávajícího k provedení servisního zásahu.
 • V případě, že je zařízení předáno osobně k provedení servisního zásahu/opravě, platí, že zákazník plně a bez výhrad akceptuje tyto

  obchodní podmínky a je s nimi obeznámen.

 • Zákazník bere na vědomí, že servis neručí během servisního úkonu za data uložená v zákazníkově zařízení.
 • Servis provede odstranění závady zařízení tak, jak byly zákazníkem závady udány do popisu. Případně bude servis zákazníka kontaktovat a domluví se obě strany telefonicky na dalších postupech.
 • Zákazník je povinen si zkontrolovat vnější vizuální stav přístroje po opravě při vyzvednutí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 • Servis neručí za jakékoliv problémy zaviněné neodbornou instalací nekompatibilních hardwarových komponentů či produktů, hardwarů či softwarů včetně operačních systémů provozovaných zákazníkem do zařízení či stroje předávaného k provedení servisní služby a není rovněž zodpovědný za jejich funkčnost.
 • Servis neposkytuje výměny náhradních dílů poskytnuté zákazníkem. V případě, že si zákazník přeje na svém přístroji provést opravu či výměnu a poskytne servisu své vlastní náhradní díly, bere na vědomí, že na tyto náhradní díly, jejich kvalitu či funkčnost neposkytne servis záruku, i v případě pozdějších skrytých vad v přístroji a nebude možné tyto případné vady později reklamovat. Servis si vyhrazuje právo v krajním případě danou opravu odmítnout.
 • Nepodaří-li se servisu provést objednaný servisní zásah/opravu z důvodů technických či jiných důvodů, nebo odstoupí-li objednatel od smlouvy, bude zařízení uvedeno do původního stavu pouze v případě, je-li to technicky možné a zaplatí-li objednatel náklady na práci s tímto spojenou (tzn. diagnostiku) dle ceníku servisu.
 • Diagnostika závady bude zákazníkovi účtována pouze v případě, že po přijetí přístroje do opravy zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního úkonu nebo je-li přístroj neopravitelný. O diagnostiku mobilních telefonů zdarma se jedná pouze v případech, není-li hledání závady komplikované a časově náročné. Jedná-li se o diagnostiku po těžkém poškození přístroje s nejednoznačnou závadou, v tomto případě bude zákazníkovi naúčtována částka dle aktuální ceníku. Stejně tak, jde-li o diagnostiku závady na zařízení, které je po kontaktu s kapalinou a diagnostika je kvůli oxidaci uvnitř mobilního telefonu složitá, bude zákazníkovi naúčtována cena této diagnostiky.
 • Na provedený servisní úkon poskytuje servis záruku v délce 12 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Na náhradní díly poskytuje záruku taktéž 12 měsíců od okamžiku převzetí zákazníkem ve smyslu §654 Občanského zákoníku. Projeví-li se během této doby na zákazníkově zařízení jiná závada, než jaká byla servisem odstraňována, servis nenese odpovědnost za její odstranění. Dále nebude uznána reklamace přístroje, který ponese znatelné známky po oxidaci kapalinou, je očividně mechanicky poškozené, nebo byl přístroj do opravy s touto diagnostikou přijat. Pokud reklamovaný přístroj ponese známky po zásahu jiného servisu, než servisu Pro-jabko s.r.o. , zákazník s okamžitou platností ztrácí záruku na provedenou opravu či jiný servisní zásah a to v plném rozsahu. Záruka nezaniká v případě, že na přístroji byla provedena diagnostika autorizovaného servisního střediska.
 • V případě, že při uplatnění záruky zákazníkem byla stejná závada zapříčiněna znečištěním vnitřních částí přístroje nebo mechanickým poškozením, záruka nebude v tomto případě uplatnitelná. Dále zákazník nese veškeré náklady na opravu. Servis má právo, dle 11. odstavce Obecných servisních podmínek, účtovat tento úkon jako diagnostiku.
 • Zákazník bere na vědomí, že servisním zásahem dochází ke snížení odolnosti zařízení proti vodě či jiným nečistotám. Žádné zařízení po zásahu servisu již nesmí přijít do kontaktu s tekutinou. Na zařízení po kontaktu s tekutinou se již nevztahuje záruka.
 • Záruční doba na baterie je 12 měsíců. Tato záruka se však nevztahuje na „živostnost“ baterie, tudíž na pokles kapacity(kondice), která je způsobena běžným používáním. Záruka na živostnost baterie je 6 měsíců.
 • Záruční doba na opravy základních desek (chipů a jiných částí Z.D.) je 6 měsíců. Na opravy základních desek po kontaktu s tekutinou se vztahuje záruční doba 3 měsíce.
 • Záruční doba oprav zařízení, které jsou po kontaktu s tekutinou jsou 3 měsíce.
 • Zákazník souhlasí, pro případy nedostatku náhradních dílů, s prodloužením předpokládaného termínu opravy na maximálně 30 dní,

  nebo jinou dobu pro kterou se obě strany dohodli.

 • Zákazník souhlasí s prodloužením doby opravy v případě složitějších zásahů do vnitřních částí přístroje jako jsou hardwarové výměny dílů a jiné komplikační druhy servisních zásahů.
 • Zákazník bere na vědomí, že při opravě nebo diagnostice přístroje Apple iPad již nemusí fungovat sleep/wake senzor s magnetickými obaly tak jak před zásahem servisu.
 • Zákazník bere na vědomí, že servis neodpovídá a neručí za jakékoli náklady, které vyvstanou v souvislosti s opravou zařízení, tj. například ušlý zisk, náklady na telefonní poplatky, internetové připojení, dopravné apod.
 • Servis se v rámci opravy zařízení zavazuje ekologicky zlikvidovat vyměněné vadné díly (baterie a menší elektronické součástky) na vlastní náklady, nepožaduje-li zákazník vrácení vadných dílů po provedené opravě.
 • Nevyzvednutá zařízení nejpozději do 30-ti dnů od vyrozumění o provedení opravy, bude účtován poplatek 50,- Kč bez DPH za uskladnění za každý započatý týden. Pokud zařízení nebude vyzvednuto do 6 měsíců od ukončení opravy, bude v souladu s § 2609 prodáno nebo rozebráno na náhradní díly a náklady servisu budou z tohoto prodeje vypořádány. Neopravitelná zařízení budou rozebrána na náhradní díly nebo ekologicky zlikvidována.
 • Má-li zákazník své zařízení stále v záruce u prodejce, bere na vědomí, že zásahem do zařízení, který je nutný i při diagnostice zařízení, mu záruka u prodejce může zaniknout, ve smyslu zásahu neautorizovaným servisem.

Servisní podmínky platné od 1.1.2022

Přejít nahoru